دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   قدمی

پست الکترونیکی : m.ghadami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت دولتی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/05/01

محسن قدمی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^